بانک آنتی بادی هیستوژنوتک

 

لیست تفکیک شده آنتی بادی های موجود

 

فایل آنتی بادیهای موجود در هیستوژنوتک

بستن