هیستوژنوتک

مرکز تحقیقات علوم پایه پزشکی

مرکز رشد فناوری سلامت 

شتاب دهنده کسب و کار
عضو شبکه آزمایشگاهی