تولید عصاره گیاهی

تولید انواع ماده مؤثره و عصاره‌های گیاهان دارویی

از مهمترین فعالیت های این مرکز می توان به تهیه انواع اسانس ها، عصاره ها و مواد مؤثره از گیاهان دارویی، بررسی تاثیر انواع عصاره ها بر روی انواع مدل های بیماری حیوانات آزمایشگاهی، انواع بافت ها و داربست های سلولی حیوانی و انسانی، آنالیز انواع عصاره و اسانس ها با تکنیک های HPLC، UV  ، TLC، انجام طرح‌های مشترک پژوهشی وتجاری سازی در زمینه استخراج، فرآوری و خالص‌سازی مواد مؤثره گیاهی با فعالان صنعتی و نخبگان دانشگاهی و در نهایت برگزاری دوره‌های آموزشی روش‌های استخراج، خالص‌سازی، تولید و کاربرد عصاره ها و مواد مؤثره گیاهی اشاره کرد.

Laboratory equipment, Coil condenser of Soxhlet Extraction

بستن