تولید پروتئین‏ ها‏‏ی نوترکیب

پروتئین‏ ها‏‏ی نوترکیب

 

بیوتکنولوژی دانشی است که در سال های اخیر با پیشرفت های مستمر مواجه بوده است. می توان با استفاده از این تکنولوژی برای تبدیل بعضی مواد به کمک عوامل زیستی برای تولید کالا و خدمات در کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی، پزشکی و سایر صنایع پرداخت. تولید پروتئین‏ها‏‏ی نوترکیب یکی از مهمترین دستاوردهای زیست فناوری در قرن بیستم است. استفاده از قدرت طبیعی سلول‏ها‏‏ی میزبان پروکاریوتی و یوکاریوتی در بیان پروتئین‏ها‏‏ی نوترکیب باعث توسعه تحقیقات و تولید دارو شده است. پروتئین‏ها‏‏ی نوترکیب اهمیت بسیار زیادی برای کاربرد‏ها‏ی پزشکی پیدا کرده­اند. اکثر پروتئین‏ها‏‏ی نوترکیب دارویی در سلول‏ها‏‏ی پستاندارن تولید می‏‏شوند، با این حال باکتری اشریشیاکلای میزبانی است که بیشترین استفاده را برای تولید پروتئین‏ها‏‏ی نوترکیب داشته است. رشد سریع و در حال توسعه بازار داروهای نوترکیب و آنزیم‏ها‏‏ی صنعتی نیاز به توسعه و بهینه سازی سویه‏ها‏‏ی صنعتی و فرآیند‏ها‏‏ی زیستی را دو چندان برابر کرده است. استفاده از زیست شناسی سامانه‏ها‏‏ و به کار گیری اصول مهندسی برای بهینه سازی و توسعه سامانه‏ها‏‏ی زیستی راهبرد‏ها‏‏ی موثری هستند که استفاده از آن‏ها‏‏ در توسعه فرایند‏ها‏‏ی تولید پروتئین‏ها‏‏ی نوترکیب به سرعت در حال افزایش است.‏

برخی از تولیدهای پروتئین‏ نوترکیب انجام شده در هیستوژنوتک

  • تولید انتی بادیهای مونوکلونال و پلی کلونال
  • تولید فاکتورهای رشد یا فاکتورهای مهار کننده پروتئینی
  • تولید آنزیم و بررسی اندازه فعالیت آنزیمی
  • تولید پروتئین های نوترکیب با خاصیت داروئی
  • تولید سلول های ترانسژنیک یوکاریوتی
  • تولید آنزیم در مخمر

بستن