تکنیک های مولکولی

تکنیک های مولکولی

 

پیشرفت­های دو دهه اخیر در زمینه بیولوژی مولکولی موجب ارتقاء کارآیی و تکامل هر چه بیشتر آزمایش های وابسته به DNA در علوم پزشکی گردیده است. بحث عمده در زیست‌شناسی مولکولی، استنباط برهم‌کنش بین سیستم‌های درون سلولی ( از جمله برهم‌کنش‌های RNA ، DNA و پروتئین‌سازی ) و چگونگی تنظیم این برهم‌کنش‌ها می باشد که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

برخی از تکنیک های ارائه شده در هیستوژنوتک

  • استخراج RNA از بافت و سلول به دو روش کیت و دستی
  • سنتز cDNA
  • روشهای استخراج DNA ژنومیک از خون، بزاق به صورت دستی و با استفاده از کیت
  • طراحی پرایمر جهت بررسی بیان ژن
  • طراحی پرایمر جهت بررسی میکرو RNA
  • طراحی وکتورهای بیانی
  • انجام تکنیک Real time PCR
  • انجام تکنیک PCR (بررسی بر روی ژل الکتروفورز)
  • انجام کلونی PCR در وکتورهای بیانی
  • و سایر خدمات پژوهشی …

بستن