ثبت درخواست جدید

لیست نوع نمونه و آنالیت های درخواستی

نکات ضروری

مسئولیت آزمایشگاه در محدوده صحت آزمایشها و کیفیت تصاویر می باشد آزمایشگاه در قبال نتایج آماری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

قبل از ارسال نمونه حتما در مورد شرایط و نحوه ی ارسال، با کارشناسان آزمایشگاه تماس حاصل نمائید.

به دلیل عدم امکان استرداد نمونه، لطفا نمونه های خود را به مقدار مورد نیاز جهت انجام آزمایش ارسال نموده و از ارسال نمونه به مقدار اضافی خودداری نمایید.

از نتایج آزمایشات فقط جهت امور پژوهشی استفاده خواهد شد.

فاکتورها بنام درج شده در فرم درخواست صادر خواهد شد.