خدمات بافت‌ شناسی، مهندسی بافت و رنگ آمیزی های پاتولوژی

مرکز آزمایش و مطالعات تحقیقاتی بافت شناسی و پاتولوژی
روش های بافت‌شناسی، از ابتدای پذیرش نمونه در آزمایشگاه پاتولوژی تا آماده ­سازی لام و بررسی آن در زیر میکروسکوپ که شامل مراحل فیکساسیون، قالب‌گیری، برش با میکروتوم، رنگ‌آمیزی و ‏مونتاژ لام و لامل را شامل می­ شود.

 از طرفی در علوم جدیدی همچون مهندسی بافت، به کارگیری تکنیک های به روز آماده­ سازی مقاطع و ردیابی سلولی و ساختار بافتی مهندسی شده، کمک چشمگیری در پیشرفت این علوم داشته است.

بزرگترین مرکز آزمایشگاهی مطالعات بافت شناسی

خدمات بافت‌ شناسی، مهندسی بافت و رنگ آمیزی های پاتولوژی

روش های بافت‌شناسی، از ابتدای پذیرش نمونه در آزمایشگاه پاتولوژی تا آماده ­سازی لام و بررسی آن در زیر میکروسکوپ که شامل مراحل فیکساسیون، قالب‌گیری، برش با میکروتوم، رنگ‌آمیزی و ‏مونتاژ لام و لامل را شامل می­ شود. از طرفی در علوم جدیدی همچون مهندسی بافت، به کارگیری تکنیک های به روز آماده­ سازی مقاطع و ردیابی سلولی و ساختار بافتی مهندسی شده، کمک چشمگیری در پیشرفت این علوم داشته است.

معرفی کامل خدمات بافت شناسی

معرفی کامل خدمات بافت شناسی

انواع رنگ آمیزی ها

۱- رنگ تری کروم ماسون (Masson’s trichrome stain dye)

اساس رنگ آمیزی تری کروم ماسون شناسایی رشته های کلاژنی می باشد که به رنگ آبی دیده می شوند. در برش های بافتی مربوط به پوست، محتویات کراتینی درون سیتوپلاسم سلول های اپی تلیومی نیز در این نوع از رنگ آمیزی به رنگ قرمز دیده می شوند.

۲- رنگ آلسین بلو ( Alcian blue)

رنگ آلسین بلو، یکی از روش های کاملا اختصاصی برای نمایش دادن مراکز استخوان سازی در طی دوران جنینی محسوب می شود. این رنگ همچنین رنگ آمیزی اختصاصی ماستوسیت ها نیز به حساب می آید. در نتیجه ی این رنگ، اسید موکوپلی ساکارید، رنگ آبی تا آبی تیره را به خود گرفته و هسته ها نیز صورتی رنگ می شوند.

۳- رنگ آمیزی کریزل ویوله

کریزل ویوله یک رنگ آمیزی موثر و قابل اعتماد است. از کریزل ویوله برای رنگ آمیزی اجسام هاینز در گلبول های قرمز خون یا برای رنگ آمیزی نورون های مغز و نخاع همچنین از این روش برای تشخیص اجسام Nissl در سیتوپلاسم سلول های عصبی در بافت های پارافرمالدهید یا فیکس شده در فرمالین، و پارافینی استفاده می شود. اجسام Nissl به رنگ آبی بنفش رنگ آمیزی خواهد شد. این رنگ آمیزی معمولاً برای شناسایی ساختار اصلی سلول های عصبی در بافت مغز و نخاع استفاده می شود.

۴- رنگ آمیزی Luxol Fast Blue

برای رنگ آمیزی آکسون ها، میلین ها در مقاطع بافتی پارافینه، فرمالینه و فروزن کاربرد دارد. این رنگ آمیزی برای بررسی ساختار های عصبی در مقاطع بافتی مغز یا نخاع استفاده می شود.

انواع رنگ آمیزی ها

اساس رنگ آمیزی تری کروم ماسون شناسایی رشته های کلاژنی می باشد که به رنگ آبی دیده می شوند. در برش های بافتی مربوط به پوست، محتویات کراتینی درون سیتوپلاسم سلول های اپی تلیومی نیز در این نوع از رنگ آمیزی به رنگ قرمز دیده می شوند.

رنگ آلسین بلو، یکی از روش های کاملا اختصاصی برای نمایش دادن مراکز استخوان سازی در طی دوران جنینی محسوب می شود. این رنگ همچنین رنگ آمیزی اختصاصی ماستوسیت ها نیز به حساب می آید. در نتیجه ی این رنگ، اسید موکوپلی ساکارید، رنگ آبی تا آبی تیره را به خود گرفته و هسته ها نیز صورتی رنگ می شوند.

کریزل ویوله یک رنگ آمیزی موثر و قابل اعتماد است. از کریزل ویوله برای رنگ آمیزی اجسام هاینز در گلبول های قرمز خون یا برای رنگ آمیزی نورون های مغز و نخاع همچنین از این روش برای تشخیص اجسام Nissl در سیتوپلاسم سلول های عصبی در بافت های پارافرمالدهید یا فیکس شده در فرمالین، و پارافینی استفاده می شود. اجسام Nissl به رنگ آبی بنفش رنگ آمیزی خواهد شد. این رنگ آمیزی معمولاً برای شناسایی ساختار اصلی سلول های عصبی در بافت مغز و نخاع استفاده می شود.

برای رنگ آمیزی آکسون ها، میلین ها در مقاطع بافتی پارافینه، فرمالینه و فروزن کاربرد دارد. این رنگ آمیزی برای بررسی ساختار های عصبی در مقاطع بافتی مغز یا نخاع استفاده می شود.

رتیکولین جهت شناسایی رشته های رتیکولر، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئوتیک استفاده می گردد. به علاوه از این ترکیب جهت شناسایی پروتئین در SDS page نیز استفاده می شود. از دیگر کاربردهای آن می توان در آماده سازی نمونه های مورد بررسی جهت میکروسکوپ SEM نام برد. رتیکولین دارای خاصیت ضد عفونی کننده نیز بوده که در موارد پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

رنگ PAS، گلیکوژن و ریشه های کربوهیدرات دار را رنگ می کند و برای مشخص کردن غشاء پایه نیز کاربرد دارد. بدین ترتیب که اسید پریودیک موجود در رنگ، عامل هیدروکسیل گلیکوژن را اکسید کرده و ایجاد دی آلدئید می کند که دی آلدئید با معرف شیف رنگ قرمز ایجاد می نماید. در رنگ آمیزی PAS همه پلی ساکاریدها رنگ می گیرند.

یک رنگ محلول در چربی است که برای رنگ آمیزی تری گلیسیریدها و لیپیدهای خنثی در مقاطع بافتی فروزن و برخی لیپوپروتئین ها در مقاطع بافتی پارافین استفاده می شود.

برای شناسایی کلسیم در مقاطع بافتی و سلول های کشت داده شده استفاده می شود. آلیزارین رد همچنین برای شناسایی اوستئوسیت های حاوی کلسیم در کشت تمایزی سلول های بنیادی مزانشیمی انسان و جوندگان کاربرد دارد.

گیمسا برای رنگ آمیزی کروموزوم ها و تهیه کاریوتایپ (G-banding) استفاده می شود.همچنین در این رنگ آمیزی Wolbachia  در Drosophila melanogaster استفاده می شود.گیمسا به عنوان یک رنگ آمیزی کلاسیک برای بررسی لام های اسمیر خونی و نمونه های مغز استخوان نیز کاربرد دارد.

سودان بلک برای رنگ آمیزی انواع مختلف لیپیدها مانند فسفولیپیدها، استرول ها و تری گلیسیریدهای خنثی استفاده می شود. سودان بلک مانند سایر رنگ های سودان مختص چربی ها نیست و می تواند برای رنگ آمیزی کروموزوم، دستگاه گلژی و گرانول های لکوسیت ها استفاده شود.

آکریدین اورنژ یک رنگ فلورسانس با قابلیت نفوذ در هسته سلول و اتصال به اسید های نوکلئیک است که هنگام اتصال به  dsDNAرنگ سبز و هنگام اتصال به ssDNA یا RNA، رنگ فلورسانس قرمز از خود ساطع می کند. از این ویژگی آکریدین اورنژ برای مطالعات چرخه سلولی استفاده می شود. آکریدین اورنژ همچنین برای رنگ آمیزی لیزوزوم نیز کاربرد دارد.

رنگ جونز در رنگ آمیزی غشاهای پایه استفاده می شود و همچنین کاربرد گسترده ای در بررسی لایه های مختلف بافت کلیه و بیماران کلیوی کاربرد دارد.

این رنگ آمیزی جهت بررسی مورفولوژی نورون ها استفاده می شود و سلول های عصبی را به رنگ تیره رنگ می کند. در نتیجه ی این رنگ آمیزی، بخش های مختلف نورون مثل دندریت ها، خارهای دندریتی و آکسون ها مورد بررسی قرار می گیرند.

ورهاف برای رنگ آمیزی بافت های الاستیک موجود در دیواره رگ های خونی، غضروف، ریه، پوست، مثانه و برخی رباط ها می شود.

رنگ فولگن برای بررسی DNA در مقاطع بافتی و سلول ها استفاده می شود. تکنیکی رایج برای مشاهده DNA در بافت شناسی است که به صورت انتخابی DNA را رنگ آمیزی می کند.

تولوئیدین بلو اغلب برای شناسایی ماست سل ها به واسطه وجود هپارین در گرانول های سیتوپلاسمی آنها استفاده می شود. همچنین برای رنگ آمیزی پروتئوگلیکان ها و گلیکوزآمینوگلیکان ها در بافت هایی مانند غضروف استفاده می گردد.

همانند رنگ ورهاف برای رنگ آمیزی بافت های الاستیک موجود در دیواره رگ های خونی و غضروف ها کاربرد دارد. رنگ آمیزی اورسئین برای رنگ آمیزی کروماتین جنسی و برخی رنگ آمیزی هسته ای مورد استفاده قرار می گیرند.

رنگ لایت سبز یا لایت گرین، عمدتا در بررسی های پاتولوژی و سیتولوژی مورد استفاده قرار میگرد. لایت گرین، رنگ افتراقی در رنگ آمیزی تری کروم ماسون به حساب می آید که برای شناسایی رشته های کلاژنی کاربرد دارد.

آبی تریپان یک رنگ غیر قابل نفوذ سلولی است که برای تخمین تعداد سلول های مرده در یک جمعیت سلولی استفاده می شود. اساس این رنگ آمیزی بر باردار بودن این رنگ استوار است و تا سلول زنده است نمی تواند وارد سلول شود مگر اینکه غشاء سلول آسیب ببیند.

رنگ آمیزی پاپ اسمیر یا پاپ تست، آزمایشی برای تشخیص سلول های غیرطبیعی در دهانه رحم که سرطانی هستند یا ممکن است سرطانی شوند، می باشد. لازم به ذکر است که بعضی از عفونت های میکروبی، قارچی و ویروسی رحم نیز می توان در این نوع رنگ آمیزی مورد بررسی قرار بگیرند.

۵- رنگ رتیکولین

رتیکولین جهت شناسایی رشته های رتیکولر، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئوتیک استفاده می گردد. به علاوه از این ترکیب جهت شناسایی پروتئین در SDS page نیز استفاده می شود. از دیگر کاربردهای آن می توان در آماده سازی نمونه های مورد بررسی جهت میکروسکوپ SEM نام برد. رتیکولین دارای خاصیت ضد عفونی کننده نیز بوده که در موارد پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

۶- رنگ پریودیک اسید شیفت (PAS)

رنگ PAS، گلیکوژن و ریشه های کربوهیدرات دار را رنگ می کند و برای مشخص کردن غشاء پایه نیز کاربرد دارد. بدین ترتیب که اسید پریودیک موجود در رنگ، عامل هیدروکسیل گلیکوژن را اکسید کرده و ایجاد دی آلدئید می کند که دی آلدئید با معرف شیف رنگ قرمز ایجاد می نماید. در رنگ آمیزی PAS همه پلی ساکاریدها رنگ می گیرند.

۷- رنگ آمیزی Oil Red

یک رنگ محلول در چربی است که برای رنگ آمیزی تری گلیسیریدها و لیپیدهای خنثی در مقاطع بافتی فروزن و برخی لیپوپروتئین ها در مقاطع بافتی پارافین استفاده می شود.

۸- رنگ آمیزی Alizarin Red

برای شناسایی کلسیم در مقاطع بافتی و سلول های کشت داده شده استفاده می شود. آلیزارین رد همچنین برای شناسایی اوستئوسیت های حاوی کلسیم در کشت تمایزی سلول های بنیادی مزانشیمی انسان و جوندگان کاربرد دارد.

۹- رنگ آمیزی گیمسا (Giemsa)

گیمسا برای رنگ آمیزی کروموزوم ها و تهیه کاریوتایپ (G-banding) استفاده می شود.همچنین در این رنگ آمیزی Wolbachia  در Drosophila melanogaster استفاده می شود.گیمسا به عنوان یک رنگ آمیزی کلاسیک برای بررسی لام های اسمیر خونی و نمونه های مغز استخوان نیز کاربرد دارد.

۱۰- رنگ آمیزی سودان بلک (Black Sudan)

سودان بلک برای رنگ آمیزی انواع مختلف لیپیدها مانند فسفولیپیدها، استرول ها و تری گلیسیریدهای خنثی استفاده می شود. سودان بلک مانند سایر رنگ های سودان مختص چربی ها نیست و می تواند برای رنگ آمیزی کروموزوم، دستگاه گلژی و گرانول های لکوسیت ها استفاده شود.

۱۱- رنگ آمیزی آکریدین اورنژ (Acridine Orange)

آکریدین اورنژ یک رنگ فلورسانس با قابلیت نفوذ در هسته سلول و اتصال به اسید های نوکلئیک است که هنگام اتصال به  dsDNAرنگ سبز و هنگام اتصال به ssDNA یا RNA، رنگ فلورسانس قرمز از خود ساطع می کند. از این ویژگی آکریدین اورنژ برای مطالعات چرخه سلولی استفاده می شود. آکریدین اورنژ همچنین برای رنگ آمیزی لیزوزوم نیز کاربرد دارد.

۱۲- رنگ آمیزی جونز (Jones)

رنگ جونز در رنگ آمیزی غشاهای پایه استفاده می شود و همچنین کاربرد گسترده ای در بررسی لایه های مختلف بافت کلیه و بیماران کلیوی کاربرد دارد.

۱۳- رنگ آمیزی گلژی (Golgi)
این رنگ آمیزی جهت بررسی مورفولوژی نورون ها استفاده می شود و سلول های عصبی را به رنگ تیره رنگ می کند. در نتیجه ی این رنگ آمیزی، بخش های مختلف نورون مثل دندریت ها، خارهای دندریتی و آکسون ها مورد بررسی قرار می گیرند.

۱۴- رنگ آمیزی ورهاف  (Verhoeff)

ورهاف برای رنگ آمیزی بافت های الاستیک موجود در دیواره رگ های خونی، غضروف، ریه، پوست، مثانه و برخی رباط ها می شود.

۱۵- رنگ آمیزی فولگن (Feulgen)

رنگ فولگن برای بررسی DNA در مقاطع بافتی و سلول ها استفاده می شود. تکنیکی رایج برای مشاهده DNA در بافت شناسی است که به صورت انتخابی DNA را رنگ آمیزی می کند.

۱۶- رنگ آمیزی تولوئیدین بلو

تولوئیدین بلو اغلب برای شناسایی ماست سل ها به واسطه وجود هپارین در گرانول های سیتوپلاسمی آنها استفاده می شود. همچنین برای رنگ آمیزی پروتئوگلیکان ها و گلیکوزآمینوگلیکان ها در بافت هایی مانند غضروف استفاده می گردد.

۱۷- رنگ آمیزی اورسئین (Orcein)

همانند رنگ ورهاف برای رنگ آمیزی بافت های الاستیک موجود در دیواره رگ های خونی و غضروف ها کاربرد دارد. رنگ آمیزی اورسئین برای رنگ آمیزی کروماتین جنسی و برخی رنگ آمیزی هسته ای مورد استفاده قرار می گیرند.

۱۸- رنگ آمیزی لایت گرین (Light Green)

رنگ لایت سبز یا لایت گرین، عمدتا در بررسی های پاتولوژی و سیتولوژی مورد استفاده قرار میگرد. لایت گرین، رنگ افتراقی در رنگ آمیزی تری کروم ماسون به حساب می آید که برای شناسایی رشته های کلاژنی کاربرد دارد.

۱۹- رنگ آمیزی تریپان بلو (Trypan Blue)

آبی تریپان یک رنگ غیر قابل نفوذ سلولی است که برای تخمین تعداد سلول های مرده در یک جمعیت سلولی استفاده می شود. اساس این رنگ آمیزی بر باردار بودن این رنگ استوار است و تا سلول زنده است نمی تواند وارد سلول شود مگر اینکه غشاء سلول آسیب ببیند.

۲۰- رنگ آمیزی پاپ اسمیر

رنگ آمیزی پاپ اسمیر یا پاپ تست، آزمایشی برای تشخیص سلول های غیرطبیعی در دهانه رحم که سرطانی هستند یا ممکن است سرطانی شوند، می باشد. لازم به ذکر است که بعضی از عفونت های میکروبی، قارچی و ویروسی رحم نیز می توان در این نوع رنگ آمیزی مورد بررسی قرار بگیرند.

انواع رنگ آمیزی

رنگ آمیزی عمومی اختصاصی بافت و سلول

آزمایشگاه تحقیقاتی بافت و ژن پاسارگاد هیستوژنوتک باتولید رنگ های پاتولوژی عمومی و اختصاصی گامی بزرگ در جهت کیفیت و تشخیص مطالعات بافت ­شناسی برداشته است. در زیر به چند مورد از عواملی که باعث شده رنگ­ های تولید شده هیستوژنوتک در بین مصرف کنندگان ، به طور چشم­گیری مورد استقبال قرار گیرد، اشاره می ­شود.

شاید جواب سوال خود را بیابید

سوالات متداول

فیکساتیو ها شامل الکل‌ها، اسید پیکریک- فرمالدئید، پارافرمالدئید، فرمالین و بوئن می شود که برای سلول ها از پارافرمالدئید ۴% و برای بافت ها از فرمالین ۱۰% به صورت متداول استفاده می شود. البته برای برخی از بافت ها از بوئن و برای برخی اسمیرها از الکل استفاده می شود.  بر اساس اندازه بافت و میزان خون داخل بافت باید تا سه برابر حجم بافت فیکساتیو روی نمونه قرار گیرد.

برای نگهداری سلول فیکس شده دمای ۴ درجه و برای بافت فیکس شده دمای اتاق ۲۲ تا ۲۵ درجه سانتی گراد مناسب است.

به منظور فیکس شدن بخش های عمقی تر بافت لازم است ضخامت بافت حداکتر ۰.۵ سانتی متر باشد در حالی که طول و عرض برش می تواند تا یک سانی متر هم باشد.

برای تست های ایمونوسیتوشیمی، فلوسیتومتری، تانل جهت سلول و برای تست های ایمونوفلورسانس، ایمونوهیستوشیمی، تانل در بافت، رنگ آمیزی عمومی و تخصصی بافت باید نمونه فیکس شود. برای تست های چرخه سلولی، زنده مانی و بقا سلولی، آپوپتوز، تکنیک های مولکولی با PCR، تکنیک های بررسی پروتئینی نظیر وسترن بلات و الایزا و تست های آنتی اکسیدانی در سلول و بافت نمونه نباید فیکس شود.

برخی از لام های رنگ شده با رنگ آمیزی های بافتی از جمله هماتوکسیلین می توانند با مواد رنگ زدا رنگ بری شده و برای رنگ آمیزی مجدد استفاده شوند.

این نمونه ها در بیشتر مواقع قابل استفاده نیستند ولی در برخی از بافت ها می توان پس از بررسی یک نمونه بافتی از سالم بودن بافت اطمینان حاصل کرد. به صورت کلی در بافت هایی با آب بافتی کمتر این امکان وجود دارد.

تصاویر پاتولوژی و نتایج کیفی به دست آمده در بخش های آزمایشگاهی می توانند با نرم افزار Image J به صورت کمی و به شکل نمودار ارائه شوند.

در رنگ آمیزی عمومی با توجه به مشخصه های نرمال هر بافت که در تصاویر قابل مشاهده هست، می توان بخش های غیر نرمال یا تغییر شکل یافته را تشخیص داد.

در رنگ آمیزی عمومی ساختارهای کلی بافتی مشاهده می شود ولی در رنگ آمیزی تخصصی یک ارگانل یا رشته بافتی یا بخش مشخصی از سلول یا بافت قابل مشاهده می شود.

معمولا از چندین روش رنگ آمیزی جهت بررسی یک مطالعه باید استفاده کرد ولی در برخی از تحقیقات با انجام یک تست می توان نتایج متعددی را به دست آورد.

این دو روش برای بررسی یک مارکر اختصاصی یا پروتئینی در بافت یا سلول می باشد با این تفاوت که ماده رنگ زا در انتهای روش در ایمونوهیستوشیمی DAB است که با میکروسکوپ نوری قابل مشاهده است ولی در ایمونوفلورسانس، ماده رنگ زا FITC یا PE یا سایر رنگ های فلورسانت هستند که با میکروسکوپ فلورسانس می تواند بررسی شود.

نمونه باید مانند سایر بافت ها فیکس شود، ابتدا جهت نرم شدن باید املاح کلسیم آن را خارج نمود که به این عمل دکلسیفیکاسیون می گویند که با اسید نیتریک ۵% به مدت یک تا ۴ روز انجام می شود. سپس خنثی سازی اسید با سولفات سدیم ۵%  انجام می شود.

شاید جواب سوال خود را بیابید

سوالات متداول

فیکساتیو ها شامل الکل‌ها، اسید پیکریک- فرمالدئید، پارافرمالدئید، فرمالین و بوئن می شود که برای سلول ها از پارافرمالدئید ۴% و برای بافت ها ازفرمالین ۱۰% به صورت متداول استفاده می شود. البته برای برخی از بافت ها از بوئن و برای برخی اسمیرها از الکل استفاده می شود.  بر اساس اندازه بافت و میزان خون داخل بافت باید تا سه برابر حجم بافت فیکساتیو روی نمونه قرار گیرد.

برای نگهداری سلول فیکس شده دمای ۴ درجه و برای بافت فیکس شده دمای اتاق ۲۲ تا ۲۵ درجه سانتی گراد مناسب است.

به منظور فیکس شدن بخش های عمقی تر بافت لازم است ضخامت بافت حداکتر ۰.۵ سانتی متر باشد در حالی که طول و عرض برش می تواند تا یک سانی متر هم باشد.

برای تست های ایمونوسیتوشیمی، فلوسیتومتری، تانل جهت سلول و برای تست های ایمونوفلورسانس، ایمونوهیستوشیمی، تانل در بافت، رنگ آمیزی عمومی و تخصصی بافت باید نمونه فیکس شود. برای تست های چرخه سلولی، زنده مانی و بقا سلولی، آپوپتوز، تکنیک های مولکولی با PCR، تکنیک های بررسی پروتئینی نظیر وسترن بلات و الایزا و تست های آنتی اکسیدانی در سلول و بافت نمونه نباید فیکس شود.

برخی از لام های رنگ شده با رنگ آمیزی های بافتی از جمله هماتوکسیلین می توانند با مواد رنگ زدا رنگ بری شده و برای رنگ آمیزی مجدد استفاده شوند.

این نمونه ها در بیشتر مواقع قابل استفاده نیستند ولی در برخی از بافت ها می توان پس از بررسی یک نمونه بافتی از سالم بودن بافت اطمینان حاصل کرد. به صورت کلی در بافت هایی با آب بافتی کمتر این امکان وجود دارد.

تصاویر پاتولوژی و نتایج کیفی به دست آمده در بخش های آزمایشگاهی می توانند با نرم افزار Image J به صورت کمی و به شکل نمودار ارائه شوند.

در رنگ آمیزی عمومی با توجه به مشخصه های نرمال هر بافت که در تصاویر قابل مشاهده هست، می توان بخش های غیر نرمال یا تغییر شکل یافته را تشخیص داد.

در رنگ آمیزی عمومی ساختارهای کلی بافتی مشاهده می شود ولی در رنگ آمیزی تخصصی یک ارگانل یا رشته بافتی یا بخش مشخصی از سلول یا بافت قابل مشاهده می شود.

معمولا از چندین روش رنگ آمیزی جهت بررسی یک مطالعه باید استفاده کرد ولی در برخی از تحقیقات با انجام یک تست می توان نتایج متعددی را به دست آورد.

این دو روش برای بررسی یک مارکر اختصاصی یا پروتئینی در بافت یا سلول می باشد با این تفاوت که ماده رنگ زا در انتهای روش در ایمونوهیستوشیمی DAB است که با میکروسکوپ نوری قابل مشاهده است ولی در ایمونوفلورسانس، ماده رنگ زا FITC یا PE یا سایر رنگ های فلورسانت هستند که با میکروسکوپ فلورسانس می تواند بررسی شود.

نمونه باید مانند سایر بافت ها فیکس شود، ابتدا جهت نرم شدن باید املاح کلسیم آن را خارج نمود که به این عمل دکلسیفیکاسیون می گویند که با اسید نیتریک ۵% به مدت یک تا ۴ روز انجام می شود. سپس خنثی سازی اسید با سولفات سدیم ۵%  انجام می شود.

تصاویر خدمات بافت شناسی

خدمات مهندسی بافت، رنگ شناسی و پاتولوژی 

تصاویر خدمات بافت شناسی

خدمات مهندسی بافت، رنگ شناسی و پاتولوژی