مرکز رشد فناوری سلامت و شتاب دهنده

 شرکت دانش بنیان بافت و ژن پاسارگاد (هیستوژنوتک)

فرم جذب نیروهای هسته فناور جهت طرح های پژوهشی و تحقیق و توسعه

واحد تولید دارویی هیستوژنوتک (پروتئین های نوترکیب و هورمونی)
این فرم تنها توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی و علوم پایه پزشکی پر شود.