کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی کوتاه مدت

اصول کار در آزمایشگاه بافت شناسی

پروسه بافتی و قالبگیری پارافینی

نحوه صحیح برش با میکروترم

انواع رنگ آمیزی عمومی

(H&E، پاپ اسمیر، گیمسا و…)

ایمونوهیستوشیمی (IHC)

ایمونوسیتوشیمی (ICC)

بررسی آپوپتوز به روش تانل

تری کروم ماسون

کریزیل ویوله

لوکسال فست بلو

آلیزارین رد – گلژی

اویل رد – آلشین بلو

PAS – رتیکولین

آموزش اصول کار در آزمایشگاه سلولی

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه کشت سلول

آشنایی با طرز تهیه انواع محیط کشت پایه

اصول اولیه کشت سلول

کشت سلولی و پاساژ سلولی

طرز تهیه انواع محیط کشت اختصاصی سلولی

شمارش و آماده سازی سلولی

فریز و دفریز رده های سلولی

MTT assay  و بررسی تکثیر و بقا سلولی

منحنی رشد سلولی

جداسازی سلول های مزانشیمی چربی

جداسازی سلول های اسپرماتوگونی

جداسازی سلول های فیبروبلاست

جداسازی سلول های عصبی

جداسازی سلول های سرطانی

جداسازی سلول های مزانشیمی مغز استخوان

تهیه محیط کشت تخمدان و بلوغ تخمک و قطره گذاری آنها

تشریح تخمدان و شناسایی تخمک در مراحل مختلف رشد و نمو

بلوغ تخمک در شرایط آزمایشگاهی

آماده سازی موش جهت گرفتن تخمک بالغ (تحریک تخمک‌گذاری)

جمع‌آوری تخمک‌ها از اویداکت

لقاح آزمایشگاهی

شست‌ وشو، کشت و ارزیابی جنین

سخنرانی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران یک روزه (۸-۱۶ ساعت) هزینه ثبت نام تئوری-عملی

نحوه کار حیوانات آزمایشگاهی

انواع روش های القاء بیهوشی

نحوه نمونه برداری و کالبدشکافی

آشنایی با آناتومیک حیوان

تزریقات زیرجلدی و داخل وریدی

تزریقات عضلانی و داخل صفاقی

خون گیری قلبی و عروقی

خون گیری وریدی و دمی

خون گیری سینوسی و ژوگولار

موریس واتر میز

شاتل باکس

اپن فیلد (open field)

ناول آبجکت (novel object)

تست BBB

تست حسی – حرکتی مغزی نخاعی

آموزش تست های رفتاری حیوانات

ایجاد مدل آسیب ضایعه نخاعی (SCI)

ایجاد مدل سوختگی و زخم

ایجاد مدل ایسکیمی مغزی (فوکال، گلوبال)

ایجاد مدل هایپوکسی

ایجاد مدل سرطانی در موش، رت و…

ایجاد مدل آزواسپرمی

ایجاد مدل PCO

ایجاد مدل وازکتومی

ایجاد مدل پیوند اعضا

ایجاد مدل حاملگی کاذب

ایجاد مدل واریکوسل موش

ایجاد مدل کریپتورکیدیسم

نحوه کار با دستگاه استریوتاکس

ایجاد مدل آلزایمر

ایجاد مدل صرع

ایجاد مدل پارکینسون

ایجاد مدل ام اس (MS)

تزریق داخل بطنی سلول

تخریب هسته های قاعده ای

شست ‌و شو، کشت و ارزیابی جنین

سخنرانی استاد دانشگاه مهندسی مواد امیرکبیر یک روزه (۸-۱۶ ساعت)

معرفی اصول و مبانی تکنیک وسترن بلات

استخراج پروتئین از نمونه های حیوانی

تعیین غلظت پروتئین

الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید

انتقال پروتئین به غشا

شناسایی ایمونولوژیکی پروتئین

اصول ایمنی در آزمایشگاه مولکولی

معرفی روش های بیان ژن

استخراج RNA

سنتز cDNA

بررسی کمی بیان ژن با Real time PCR

بررسی آنالیزی داده های PCR

آشنایی با آغازگرهای مولکولی

طراحی پرایمر

روشهای استخراج DNA ژنومیک

اصول ژل الکتروفورز

بررسی های Micro RNA

بررسی های ARMS PCR

بررسی های Nested PCR

بررسی های RFLP

آموزش تئوری انواع روشهای الایزا

آموزش عملی انواع تکنیک های الایزا

طراحی وکتور

کلون کردن ژن

ترانسفورمیشن

ترانسداکشن

ردیابی بیان ژن و پروتئین هدف در سلول

آشنایی با گیاهان دارویی

آشنایی با فرآورده های گیاهی (اسانس و عصاره گیاهی)

آشنایی با حلال های مورد استفاده در فرآیند استخراج

آشنایی با متدهای متفاوت استخراج (ماسراسیون، سوکسله، اینفیوژن، پرکولاسیون و دایجسشن)

آشنایی با متدهای ردیابی فیتوشیمیایی

روش های خالص سازی مواد موثره

تکنیک های شناسایی اجزای سازنده فرآورده های گیاهی

سخنرانی استاد دانشگاه علوم مهندسی مواد امیرکبیر یک روزه (۸-۱۶ ساعت)

آشنایی با لوازم آزمایشگاهی و سطوح ایمنی

محیط سازی و ساخت محیط های کشت

روش های کشت میکروارگانیسم ها شناسایی میکروارگانیسم ها (میکروبی، بیوشیمیایی، سرولوژی و مولکولی)

آنتی بیوتیک ها و مقاومت میکروبی

بیوفیلم و روش های شناسایی بیوفیلم

تشخیص عفونت های گردش خون

تشخیص عفونت های دستگاه گوارش

تشخیص عفونت های دستگاه تنفسی

تشخیص عفونت های دستگاه ادراری

تشخیص عفونت های گوش و چشم

تشخیص عفونت های مایعات استریل بدن

تشخیص عفونت های پوست و مخاط

جداسازی، آماده سازی و رنگ آمیزی اسپرم

بررسی تعداد، تحرک و مورفولوژی اسپرم

تعیین گونه‌های فعال اکسیژنی اسپرم (ROS)

تعیین پتانسیل غشا میتوکندری اسپرم (JC)

اندازه گیری لیپید پراکسیداسیون (LPO)

بررسی سلامت آکروزوم اسپرم (PAS)

پیش نیاز کارگاه های SPSS

آشنایی با انواع متغیرها و کاربرد آنها

آشنایی با مفاهیم دقت، درستی، حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی

آمار توصیفی

(شاخص های مرکز و پراکندگی)

انواع نمودارها و کاربردهای آن

توزیع نرمال

آمار تحلیلی (آزمون T و کای اسکوئر)

آشنایی با ایجاد پرسشنامه داده

آشنایی با ورود اطلاعات، حذف، ویرایش و دسته بندی داده ها

نحوه برخورد با داده های missing و داده های پرت (outlier)

نحوه تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

نحوه رسم انواع منحنی ها و نحوه آنالیز

آزمون های آماری

(one way, independent, paired T tests)

آزمون آماری ANOVA

پروپوزال نویسی

نگارش مقالات علمی پژوهشی

نگارش مقالات بین المللی (ISI)

رفرنس نویسی با End Note

اصول کار در آزمایشگاه بافت شناسی

پروسه بافتی و قالبگیری پارافینی

نحوه صحیح برش با میکروترم

انواع رنگ آمیزی عمومی

(H&E، پاپ اسمیر، گیمسا و…)

ایمونوهیستوشیمی (IHC)

ایمونوسیتوشیمی (ICC)

بررسی آپوپتوز به روش تانل

تری کروم ماسون

کریزیل ویوله

لوکسال فست بلو

آلیزارین رد – گلژی

اویل رد – آلشین بلو

PAS – رتیکولین

آموزش اصول کار در آزمایشگاه سلولی

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه کشت سلول

آشنایی با طرز تهیه انواع محیط کشت پایه

اصول اولیه کشت سلول

کشت سلولی و پاساژ سلولی

طرز تهیه انواع محیط کشت اختصاصی سلولی

شمارش و آماده سازی سلولی

فریز و دفریز رده های سلولی

MTT assay  و بررسی تکثیر و بقا سلولی

منحنی رشد سلولی

جداسازی سلول های مزانشیمی چربی

جداسازی سلول های اسپرماتوگونی

جداسازی سلول های فیبروبلاست

جداسازی سلول های عصبی

جداسازی سلول های سرطانی

جداسازی سلول های مزانشیمی مغز استخوان

تهیه محیط کشت تخمدان و بلوغ تخمک و قطره گذاری آنها

تشریح تخمدان و شناسایی تخمک در مراحل مختلف رشد و نمو

بلوغ تخمک در شرایط آزمایشگاهی

آماده سازی موش جهت گرفتن تخمک بالغ (تحریک تخمک‌گذاری)

جمع‌آوری تخمک‌ها از اویداکت

لقاح آزمایشگاهی

شست‌ وشو، کشت و ارزیابی جنین

نحوه کار حیوانات آزمایشگاهی

انواع روش های القاء بیهوشی

نحوه نمونه برداری و کالبدشکافی

آشنایی با آناتومیک حیوان

تزریقات زیرجلدی و داخل وریدی

تزریقات عضلانی و داخل صفاقی

خون گیری قلبی و عروقی

خون گیری وریدی و دمی

خون گیری سینوسی و ژوگولار

موریس واتر میز

شاتل باکس

اپن فیلد (open field)

ناول آبجکت (novel object)

تست BBB

تست حسی – حرکتی مغزی نخاعی

آموزش تست های رفتاری حیوانات

ایجاد مدل آسیب ضایعه نخاعی (SCI)

ایجاد مدل سوختگی و زخم

ایجاد مدل ایسکیمی مغزی (فوکال، گلوبال)

ایجاد مدل هایپوکسی

ایجاد مدل سرطانی در موش، رت و…

ایجاد مدل آزواسپرمی

ایجاد مدل PCO

ایجاد مدل وازکتومی

ایجاد مدل پیوند اعضا

ایجاد مدل حاملگی کاذب

ایجاد مدل واریکوسل موش

ایجاد مدل کریپتورکیدیسم

نحوه کار با دستگاه استریوتاکس

ایجاد مدل آلزایمر

ایجاد مدل صرع

ایجاد مدل پارکینسون

ایجاد مدل ام اس (MS)

تزریق داخل بطنی سلول

تخریب هسته های قاعده ای

شست ‌و شو، کشت و ارزیابی جنین

معرفی اصول و مبانی تکنیک وسترن بلات

استخراج پروتئین از نمونه های حیوانی

تعیین غلظت پروتئین

الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید

انتقال پروتئین به غشا

شناسایی ایمونولوژیکی پروتئین

اصول ایمنی در آزمایشگاه مولکولی

معرفی روش های بیان ژن

استخراج RNA

سنتز cDNA

بررسی کمی بیان ژن با Real time PCR

بررسی آنالیزی داده های PCR

آشنایی با آغازگرهای مولکولی

طراحی پرایمر

روشهای استخراج DNA ژنومیک

اصول ژل الکتروفورز

بررسی های Micro RNA

بررسی های ARMS PCR

بررسی های Nested PCR

بررسی های RFLP

آموزش تئوری انواع روشهای الایزا

آموزش عملی انواع تکنیک های الایزا

طراحی وکتور

کلون کردن ژن

ترانسفورمیشن

ترانسداکشن

ردیابی بیان ژن و پروتئین هدف در سلول

آشنایی با گیاهان دارویی

آشنایی با فرآورده های گیاهی (اسانس و عصاره گیاهی)

آشنایی با حلال های مورد استفاده در فرآیند استخراج

آشنایی با متدهای متفاوت استخراج (ماسراسیون، سوکسله، اینفیوژن، پرکولاسیون و دایجسشن)

آشنایی با متدهای ردیابی فیتوشیمیایی

روش های خالص سازی مواد موثره

تکنیک های شناسایی اجزای سازنده فرآورده های گیاهی

آشنایی با لوازم آزمایشگاهی و سطوح ایمنی

محیط سازی و ساخت محیط های کشت

روش های کشت میکروارگانیسم ها شناسایی میکروارگانیسم ها (میکروبی، بیوشیمیایی، سرولوژی و مولکولی)

آنتی بیوتیک ها و مقاومت میکروبی

بیوفیلم و روش های شناسایی بیوفیلم

تشخیص عفونت های گردش خون

تشخیص عفونت های دستگاه گوارش

تشخیص عفونت های دستگاه تنفسی

تشخیص عفونت های دستگاه ادراری

تشخیص عفونت های گوش و چشم

تشخیص عفونت های مایعات استریل بدن

تشخیص عفونت های پوست و مخاط

جداسازی، آماده سازی و رنگ آمیزی اسپرم

بررسی تعداد، تحرک و مورفولوژی اسپرم

تعیین گونه‌های فعال اکسیژنی اسپرم (ROS)

تعیین پتانسیل غشا میتوکندری اسپرم (JC)

اندازه گیری لیپید پراکسیداسیون (LPO)

بررسی سلامت آکروزوم اسپرم (PAS)

پیش نیاز کارگاه های SPSS

آشنایی با انواع متغیرها و کاربرد آنها

آشنایی با مفاهیم دقت، درستی، حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی

آمار توصیفی

(شاخص های مرکز و پراکندگی)

انواع نمودارها و کاربردهای آن

توزیع نرمال

آمار تحلیلی (آزمون T و کای اسکوئر)

آشنایی با ایجاد پرسشنامه داده

آشنایی با ورود اطلاعات، حذف، ویرایش و دسته بندی داده ها

نحوه برخورد با داده های missing و داده های پرت (outlier)

نحوه تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

نحوه رسم انواع منحنی ها و نحوه آنالیز

آزمون های آماری

(one way, independent, paired T tests)

آزمون آماری ANOVA

پروپوزال نویسی

نگارش مقالات علمی پژوهشی

نگارش مقالات بین المللی (ISI)

رفرنس نویسی با End Note

کارگاه آموزشی رایگان Real time PCR

عنوان کارگاهزمان برگزاریمباحث کارگاه
کارگاه آموزشی رایگان Real Time PCR
(ویژه اعضا باشگاه مشتریان هیستوژنوتک)
۱۲ خرداد

معرفی روش های بیان ژن

روش های استخراج RNA

سنتز cDNA

بررسی کمی بیان ژن به روش Real time PCR

بررسی آنالیزی داده های ‏Real time PCR

آشنایی با آغازگرهای مولکولی

طراحی پرایمر

عنوان کارگاهزمان برگزاری
کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی۱۲ آذر
مباحث کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

آموزش هندلینگ حیوانات آزمایشگاهی

تعیین جنسیت حیوانات آزمایشگاهی

انواع تزریقات و خونگیری

تغذیه حیوانات آزمایشگاهی با گاواژ

بیهوشی، جراحی و بافت برداری

مشاهده جزئیات کلی کارگاه های آموزشی

مشاهده جزئیات کارگاه های آموزشی

کارگاه بافت شناسی (۱)

کارگاه بافت شناسی (۱)

کارگاه بافت شناسی (۲)

کارگاه بافت شناسی (۲)

کارگاه بافت شناسی (۳)

کارگاه بافت شناسی (۲)

کارگاه کشت سلول های بنیادی (مقدماتی)

کارگاه کشت سلول های بنیادی (مقدماتی)

آموزش اصول کار در آزمایشگاه سلولی

آشنایی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاه کشت سلول

آشنایی با طرز تهیه انواع محیط کشت پایه

اصول اولیه کشت سلول

کشت سلولی و پاساژ سلولی

آشنایی با طرز تهیه انواع محیط کشت اختصاصی سلولی

شمارش و آماده سازی سلولی در بازه های مختلف

نگهداری طولانی مدت رده های سلولی (فریز و دفریز سلولی)

MTT assay  و بررسی تکثیر و بقا سلولی

منحنی رشد سلولی

کارگاه کشت سلول های بنیادی (پیشرفته)

کارگاه کشت سلول های بنیادی (پیشرفته)

جداسازی سلول های مزانشیمی چربی

جداسازی سلول های مزانشیمی مغز استخوان

جداسازی سلول های اسپرماتوگونی

جداسازی سلول های فیبروبلاست

جداسازی سلول های عصبی

جداسازی سلول های سرطانی

کارگاه آموزشی میکروب شناسی (۱)

کارگاه آموزشی میکروب شناسی (۱)

کارگاه آموزشی میکروب شناسی (۲)

کارگاه آموزشی میکروب شناسی (۲)

کارگاه آموزشی گیاهان دارویی

کارگاه آموزشی گیاهان دارویی

کارگاه آموزشی وسترن بلات

کارگاه آموزشی وسترن بلات

کارگاه آموزشی حیوانات آزمایشگاهی

کار با حیوانات آزمایشگاهی (۱)

کار با حیوانات آزمایشگاهی (۲)

کار با حیوانات آزمایشگاهی (۳)

کار با حیوانات آزمایشگاهی (۴)

ایجاد مدل های حیوانی (۱)

ایجاد مدل های حیوانی (۲)

کارگاه آموزشی حیوانات آزمایشگاهی

کار با حیوانات آزمایشگاهی (۱)

کار با حیوانات آزمایشگاهی (۲)

کار با حیوانات آزمایشگاهی (۳)

کار با حیوانات آزمایشگاهی (۴)

ایجاد مدل های حیوانی (۱)

ایجاد مدل های حیوانی (۲)

کارگاه آموزشی مولکولی

کارگاه آموزشی مولکولی

مقدماتی تا پیشرفته

کارگاه مولکولی (۱)

کارگاه مولکولی (۲)

کارگاه آموزشی تکنیک های الایزا (ELISA)

کارگاه آموزشی تکنیک های الایزا (ELISA)

آموزش تئوری انواع روشهای الایزا

دوره مهارت آموزی عملی انواع تکنیک های الایزا

کارگاه آموزشی تولید سلول های ترانسژنیک

کارگاه آموزشی تولید سلول های ترانسژنیک

کارگاه آموزشی بلوغ و لقاح (IVM & IVF)

کارگاه آموزشی بلوغ و لقاح (IVM & IVF)

کارگاه آموزش تست های ارزیابی عملکرد اسپرم

کارگاه آموزش تست های ارزیابی عملکرد اسپرم

کارگاه آموزش آمار زیستی

کارگاه آموزش آمار زیستی

کارگاه آموزش آمار زیستی و SPSS مقدماتی (۱)

کارگاه آموزش آمار زیستی و SPSS مقدماتی (۲)

کارگاه آموزش آمار زیستی و SPSS مقدماتی (۱)

کارگاه آموزش آمار زیستی و SPSS مقدماتی (۲)

آموزش مقاله نویسی و روش تحقیق

آموزش مقاله نویسی و روش تحقیق

فرم ثبت نام در کارگاه های آموزشی

فرم ثبت نام در کارگاه های آموزشی

موارد زیر را پر کنید

نظرات مشتریان

در مورد کارگاه های آموزشی

خیلی کارگاه های آموزشی این مجموعه مفید بود برام
رضا کاظمی
دانشجوی علوم زیستی
اگر کارگاه ها مدتش بیش تر بود بهتر بود اما مفید بود همین هم
علی رهبر
دانشجوی بیوتکنولوژی
برای شروع و ورود به بازار کار خیلی مهمه که تو کارگاه ها شرکت کنید و تجربه کسب کیند
کیمیا رستمی
دانشجوی ژنتیک