اخباراخبار علمي

زمان مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری دانشگاه صنعتی شریف اعلام شد

به گزارش «هیستوژنوتک» دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه ای تاریخ مصاحـبه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۴۰۲ در دانشکده ها و مراکـز دانشگاه صنعتی شریف را به شرح زیر اعلام کرد:

تمامی دانشکده ها و گروه ها : (فنی و مهندسی، مدیریت و اقتصاد، شیمی، فیزیک، علـوم ریاضـی و فلسـفه علم) در روزهای شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ و یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۱، پژوهشکده علوم و فناوری نانو : روز دوشنبه و سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ و ۱۴۰۲/۰۳/۲۳.

تـــاریخ ثبـــت نـــام در ســـامانه پـــذیرش دکتـــری نیمـــه متمرکـــز دانشـــگاه صـــنعتی شـــریف بـــه آدرس https://admission.edu.sharif.edu/، در اطلاعیه شـماره، ۲ متعاقبـاً از طریـق وبسـایت www.sharif.ir و یـا https://grad.sharif.edu اطلاع رسانی خواهد شد.

اطــلاع رســانی در خصــوص جلســه مصــاحبه آزمــون دکتــری، از طریــق وبســایت www.sharif.ir و یــا https://grad.sharif.edu و ارسال پیامک توسط شماره تلفن ۹۸۲۱۶۶۱۶ (سامانه آموزش دانشگاه صنعتی شریف)، بـه شماره تلفن همراه ثبت شده توسط داوطلب در سامانه پذیرش دکتری نیمه متمرکز دانشگاه صنعتی شـریف صـورت خواهد پذیرفت.

جزئیـات در خصوص زمانبندی و نحوه شرکت در جلسه مصاحبه (حضـوری)، از طریـق آدرس ایمیلـی کـه توسـط داوطلـب در سـامانه پـذیرش دانشـگاه صـنعتی شـریف ثبـت مـیگـردد و از طریـق وبسـایت www.sharif.ir و یـا https://grad.sharif.edu به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

هر گونه تغییر در اطلاعات مزبور و جزئیات بیشتر از طریق وبسایت www.sharif.ir و یا https://grad.sharif.edu به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانی – بافت شناسی – آزمایشگاه بیوتکنولوژی – آزمایشگاه پاتولوژی – آزمایشگاه ژنتیک – اسانس گیری – جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن