عضویت در مرکز رشد فن آوری سلامت هربوتک

عضویت در مرکز رشد فن آوری سلامت هربوتک

 معیارهای پذیرش :

پذیرش واحدهای فناور در مرکز به طور کلی بر اساس چهار معیار اصلی ذیل صورت می پذیرد :

اهداف و ایده محوری : وجود اهداف مدون و طبقه بندی شده در قالب های استاندارد موجود و نیز وجود ایده ای خاص که محور فعالیت های آتی واحد فناور قرار خواهد گرفت.

مشخصات فنی طرح: کادر فنی و سیاست گروه در تامین دانش فنی، نوآوری طرح، سطح فناوری، میزان وابستگی طرح به منابع خارجی و مزیت فناوری مورد نیاز بر جایگزین های موجود.

داشتن اهداف اقتصادی و بازار: وجود اهداف اقتصادی که محور فعالیت های تجاری سازی محصول یا خدمات دانش بنیان قرار می گیرد.

موارد حقوقی و قانونی: معرفی استاندارها و مجوزهای مرتبط با طرح ارائه شده، مالکیت معنوی و همچنین سیاست واحد فناور

 تعهدات واحدهای فناور

  • اقدام به ارائه برنامه کاری و زمانبندی حضور اعضای فعال
  • رعایت شئونات کاری و اخلاقی در مرکز رشد
  • شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی و مشاوره های برنامه ریزی شده
  • تمرکز فعالیت ها بر روی ایده محوری و شناخت بازار و سعی در تقویت برنامه اقتصادی

تعهدات مرکز رشد در قبال واحدهای فناور مستقر:

واحدهای فناور پذیرفته شده در دوره رشد مقدماتی می توانند پس از پذیرش به مدت شش ماه در فضای عمومی پیش بینی شده مستقر شوند. این مدت در صورت عدم ساخت نمونه اولیه علی رغم پیگیری و پیشرفت منطقی و منظم توسط واحد فناور و با ارائه دلایل توجیهی با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود.

واحدهای فناور مستقر می توانند از خدمات قابل ارائه محدودی در طول این دوره به منظور انجام فعالیت های مورد توافق گروه فناور و مرکز رشد بهره مند گردند.

 خاتمه فعالیت های واحدهای فناور

  • واحدهای فناور پس از احراز ورود به دوره رشد بر اساس ارزیابی و تایید شورا باید به فعالیت خود در این دوره خاتمه دهند و در صورت تمایل به ادامه حضور در مرکز، متقاضی ورود به دوره رشد شوند.
  •  در صورت عدم پیگیری تعهدات و وظایف واحدهای فناور بر اساس تشخیص رئیس مرکز و تایید شورا می توان به فعالیت واحد در این دوره خاتمه داد.

مراحل پذیرش:

دریافت کاربرگ های طرح های محصول محور از سایت و ارسال

بررسی کارشناسی اولیه مدارک توسط کارشناس دفتر

ارائه سمیناری از طرح توسط صاحب ایده در شورا

بررسی و تصمیم گیری در شورا و در صورت تشخیص شورا، ارسال پروپوزال طرح جهت داوری و بررسی نتایج داوری در شورای بعدی

پذیرش در دوره رشد مقدماتی یا رشد و انعقاد قرارداد

برای پذیرش در مرکز رشد هربوتک کافی است کاربرگ های زیر را دانلود نمود و پس از تکمیل ارسال نمایید.

دریافت فرم ها :

کاربرگ ورود فرمت pdf و فرمت word

کاربرگ بیزینس پلن فرمت pdf و فرمت word    [recaptcha]