نانوبیوتکنولوژی

پروتئین های نوترکیب در یک نگاه

پروتئین های نوترکیب در یک نگاه

پروتئین ها به عنوان یکی از مهمترین ماکرو مولکول های عالم بیولوژیکی، در سیستم متابولیکی و کاتابولیکی موجودات زنده نقش مهمی را ایفا می کنند که می توان به درگیری آنها در فرایندهای مهم سلولی از جمله سیگنالینگ سلولی، چسبندگی سلولی، پاسخ های ایمنی و تقسیم سلولی اشاره نمود. امروزه تولید تجاری پروتئین ها در صنایع آنزیمی، کشاورزی و دارویی با تکیه بر مهندسی پروتئین و مهندسی ژنتیک در حال گسترش است به طوری که محصولات تولید شده در این صنایع بخش مهمی از نیازهای جوامع را در بر می گیرد.

پروتئین های نوترکیب در یک نگاه

سیستم های بیان پروتئین نوترکیب، ترکیبی از یک وکتور بیانی، DNA ی کلون شده و میزبانی برای وکتور است. این عوامل سبب می‌شود که ژن خارجی بتواند در یک سلول میزبان فعال شود و پروتئین مورد نظر را تولید کند.

طراحی سامانه بهینه برای تولید پروتئین نوترکیب شامل چندین مرحله مهم است:

  • انتخاب سویه میزبان که توانایی Folding صحیح و تغییرات پس از ترجمه ایی پروتئین را داشته باشد.
  • انتخاب حامل مناسب با پروموتور قوی و یک نشانگر انتخابی
  • اتصال یک tag به ژن برای خالص سازی راحت تر پروتئین
  • انتخاب توالی سیگنال برای هدایت پروتئین نوترکیب به فضای داخل سلولی یا خارج سلول
  • بهینه سازی کدون
  • جلوگیری از تخریب محصول به وسیله پروتئینازها
  • بهینه سازی پارامترهای فرایند رشد و القاء (pH، دما، انتقال اکسیژن)

پروتئین های نوترکیب در یک نگاه

مطالب مرتبط: انواع سیستم های بیانی پروتیئن های نوترکیببیان پروتئین های نوترکیب یوکاریوتی از مخمرتولید پروتئین های نوترکیب با استفاده از سلول های یوکاریوتی و پروکاریوتی

نمایش بیشتر
همچنین ببینید
بستن