رفتار حرکتی ورزشی

رفتار حرکتی ورزشی

رفتار حرکتی مطالعه عملکرد و وضعیت قامت انسان است که در نتیجه فرآیندهای درونی انسجام یافته ای که به تغییرات نسبتا ثابت در عملکرد منتهی می شود، ایجاد می گردد. بنابراین رفتار حرکتی شامل کلیه حرکات انسانی و وضعیت قامت همچنین در برگیرنده فرآیندهایی است که به تغییرات نسبتا ثابت در عملکرد منجر می شود.

رفتار حرکتی ورزشی
 
رفتار حرکتی دارای زیر مجموعه های کنترل حرکتی، یادگیری حرکتی و رشد حرکتی می باشد.

کنترل حرکتی

مطالعه عوامل عصب فیزیولوژیکی است که بر روی حرکت انسان تأثیر گذار است.”عصب فیزیولوژیکی“به عملکرد بدن انسان علی الخصوص در رابطه با سیستم عصبی اشاره دارد. سیستم عصبی اهمیت خاصی در ایجاد حرکت انسان دارد، زیرا سلول های عصبی موجب تحریک فیبر های عضلانی می شوند تا حرکت دلخواه را ایجاد نمایند.

یاد گیری حر کتی

مطالعه فرآیند های دخیل در کسب وتکامل مهارت های حرکتی می باشد. مهارت های حرکتی به عنوان فعالیت هایی تعریف می شوند که اجرای آنها به تمرین و تجربه بستگی دارد

رشد حرکتی

تغییراتی در رفتار حرکتی افراد که در نتیجه، تعامل ارگانیسم در حال رشد و محیط او حادث می شود. به بیان دیگر رشد حرکتی یعنی تغییر در رفتار حرکتی در طول عمر.

برخی از تکنیک ­های رفتار حرکتی ورزشی ارائه شده در هیستوژنوتک 

  • ایجاد مدل آلزایمر + تمرین ورزشی و تست های رفتاری
  • ایجاد مدل آلزایمر + تمرین ورزشی و تست های رفتاری+ مکمل گیاهی یا پروبیوتیک
  • ایجاد مدل استرس جدایی از مادر + تمرین ورزشی (شنا) و تست های رفتاری
  • ایجاد مدل استرس جدایی از مادر + تمرین ورزشی (شنا) و تست های رفتاری + مکمل گیاهی

مطالب مرتبط: فیزیولوژی ورزشیآسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی