مولکولی

بررسی کمی استخراج RNA با اسپکتروفوتومتر در سلول یا بافت

بررسی RNA با نانودراپ

غلظت و خلوص RNA استخراج شده به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر نانودراپ قابل اندازه گیری است. جذب نوری نمونه‌ها در طول موج nm ۲۴۰-۲۶۰ اندازه‌گیری می‌شود.

نسبت OD260/OD280

بیانگر میزان خلوص RNA استخراج شده است که رابطه‌ی مستقیم با آلودگی همراه با پروتئین دارد. نزدیک بودن این عدد به ۲ نشان از عدم آلودگی با پروتئین است.

بررسی کمی استخراج RNA با اسپکتروفوتومتر

نسبت OD260/OD230

برای بررسی میزان آلودگی RNA به مواد بکاربرده شده برای استخراج قابل استفاده است. نزدیک بودن آن به عدد ۲ شرایط انجام آزمایش را مطلوبتر می‌کند. مقادیر پایین OD260/OD230 آلودگی RNA استخراج شده را به نمک، کربوهیدرات، پپتید و فنول نشان می‌دهد. اکثرا مقادیر بالای بافر لیز کننده میتواند این مقدار را کاهش دهد. در نمونه‌های با غلظت پایین کاهش این مقدار بیشتر به چشم می‌خورد.

بررسی کمی استخراج RNA با اسپکتروفوتومتر

 

جهت اطلاع و سهولت شما کاربر گرامی برای استفاده از خدمات مطالعات حیوانی – بافت شناسی – آزمایشگاه بیوتکنولوژی – آزمایشگاه پاتولوژی – آزمایشگاه ژنتیک – اسانس گیری – جنین شناسی – میکروبیولوژی توسط لینک های مربوطه اقدام نمایید.

مطالب مرتبط: روش های از بین بردن DNA ژنومی در RNA استخراج شدهسنتز cDNA از RNA استخراج شده از سلول و بافت

خدمات مرتبط: استخراج RNA و DNA سنتز cDNA ، طراحی پرایمر ، انجام تکنیک Real time PCR

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن