مولکولی

بررسی کمی استخراج RNA سلول یا بافت به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر

بررسی کمی استخراج RNA 

بررسی کمی استخراج RNA

 

غلظت و خلوص RNA استخراج شده به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر نانودراپ قابل اندازه گیری است. جذب نوری نمونه‌ها در طول موج nm ۲۴۰-۲۶۰ اندازه‌گیری می‌شود.

نسبت OD260/OD280

بیانگر میزان خلوص RNA استخراج شده است که رابطه‌ی مستقیم با آلودگی همراه با پروتئین دارد. نزدیک بودن این عدد به ۲ نشان از عدم آلودگی با پروتئین است.

نسبت OD260/OD230

برای بررسی میزان آلودگی RNA به مواد بکاربرده شده برای استخراج قابل استفاده است. نزدیک بودن آن به عدد ۲ شرایط انجام آزمایش را مطلوبتر می‌کند. مقادیر پایین OD260/OD230 آلودگی RNA استخراج شده را به نمک، کربوهیدرات، پپتید و فنول نشان می‌دهد. اکثرا مقادیر بالای بافر لیز کننده میتواند این مقدار را کاهش دهد. در نمونه‌های با غلظت پایین کاهش این مقدار بیشتر به چشم می‌خورد.

 

 

برچسب ها
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن