ژنتیکمطالب علمی

بررسی بیان پروتئین با روش وسترن بلات

مقدمه

بررسی بیان پروتئین با روش وسترن بلات

وسترن بلات تکنیکی است که برای شناسایی یک پروتئین‌، از مخلوط پیچیده‌ای از پروتئین‌های استخراج شده از سلول‌ها و بافت‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وسترن بلات بطور کلی شامل سه مرحله است :
  • جداسازی براساس اندازه پروتئین‌ها توسط ژل SDS-PAGE
  • انتقال به غشای کاغذی
  • نشاندار کردن پروتئین‌های هدف با استفاده از آنتی‌بادی‌ های اولیه و ثانویه

لیز کردن بافت یا سلول

◀ یکی از اقدامات مهم برای انجام وسترن بلات تهیه نمونه‌های لیز شده از سلول یا بافت است. در حین انجام لیز سلول و بافت باید به این نکته توجه شود که کل مراحل روی یخ انجام گیرد و حتی بافرهای مورد استفاده برای لیز کردن در دمای ۴ درجه سانتیگراد باشند.

◀ برای لیز کردن سلول یا بافت می‌توان از مخلوط بافر RIPA به همراه مهارکننده‌ی پروتئاز (protease inhibitor) به صورت تازه (fresh) استفاده کرد و آن را به مدت یک ساعت روی یخ یا دمای ۴ درجه انکوبه نمود.

◀ بعد از سانتریفوژ می‌توان سوپرناتانت را در دمای ۲۰- تا ۸۰- برای مدت طولانی نگهداری کرد.

مطالب مرتبط: مواد و تجهیزات در تکنیک وسترن بلاتالکتروفورز ژل پلی آکریل آمید در وسترن بلات

خدمات مرتبط: آزمایش های وسترن بلات، الایزا و فلوسیتومتریاستخراج RNA و DNA سنتز cDNA ، طراحی پرایمر ، انجام تکنیک Real time PCR

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن